Algemene voorwaarden

Do- Metals Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen:

Overeenkomst Iedere rechtsbetrekking waarop deze algemene voorwaarden van Do-Metals B.V. ingevolge artikel 1.2 lid 1 van toepassing is.

Aanbieding Het geschrift waarin een partij een prijsopgaaf doet

Aanvraag Het verzoek om een aanbieding

Levering: Het een of meer Zaken in het bezit stellen door een Wederpartij dan wel door Do-Metals

Do- Metals BV Do- Metals

Wederpartij: De contractuele wederpartij van Do- Metals

Zaken: Alle producten welke (dienen) te worden geleverd door Do- Metals aan een Wederpartij dan wel alle producten welke dienen te worden geleverd door de Wederpartij aan Do- Metals.

Algemeen:

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanvraag, Aanbieding en/of Overeenkomst, van Do- Metals, alsmede haar rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van Do- Metals. Door het aangaan van een Overeenkomst aanvaardt de Wederpartij deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk indien schriftelijk overeengekomen. 1.3 Algemene Voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op een aanvraag, aanbieding dan wel overeenkomst met Do- Metals.

Totstandkoming:

2.1 Iedere uitgebrachte Aanbieding en Aanvraag is geheel vrijblijvend. Iedere Aanvraag en Aanbieding kan door Do- Metals te allen tijde worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken of aangevuld. 2.2 Een door Do- Metals verzonden bevestiging, welke niet binnen 48 uur schriftelijk wordt betwist bewijst volledig de inhoud van de Overeenkomst. 2.3 Een Overeenkomst komt tussen Do- Metals en de Wederpartij enkel tot stand door ondertekening van de Overeenkomst door Do-Metals dan wel middels het zenden van de orderbevestiging dan wel door aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden.

Prijzen en Betaling

3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn de vastgestelde prijzen niet verrekenbaar. Zij luiden in euro’s en zijn exclusief BTW. 3.2 Do- Metals mag een stijging van de kostprijsbepalende factoren die is opgetreden, na het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij doorberekenen.

3.3 Bij nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften is Do- Metals bevoegd om de Aanvraag, Aanbieding en/of Overeenkomst overeenkomstig te wijzigen en/of meerwerk te verrichten. De kosten hiertoe zullen aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 3.4 Betaling vindt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen binnen 14 dagen na ontvangst en goedkeuring van de factuur en alle bijbehorende documentatie, weeg en keuringscertificaten. 3.5 Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de Wederpartij onmiddellijk in verzuim. 3.6 Bij gebreke van betaling door Do- Metals binnen de gestelde termijn dient de Wederpartij alvorens Do- Metals in verzuim raakt, Do-Metals in gebreke te stellen waarbij Do- Metals een redelijke termijn wordt geboden alsnog aan haar betalingsverplichting te kunnen voldoen. 3.7 Indien meer wordt geleverd dan overeengekomen, is Do- Metals gerechtigd het meerdere af te rekenen ofwel tegen contractprijs of tegen de dagprijs, zulks naar voorkeur van Do- Metals. De betalingsverplichting wordt opgeschort zolang de levering niet is goedgekeurd. 3.8 Do- Metals heeft het recht om bij elke betaling het door haar aan de Wederpartij verschuldigde bedrag te verrekenen met alle op dat moment openstaande vorderingen van Do- Metals op de Wederpartij. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige schuld te verrekenen op enige vordering op van Do- Metals. 3.9 De weeggegevens van de eigen weegbrug van Do- Metals dan el van de weegbrug van de afnemer van Do- Metals zijn bindend.

Levering:

4.1 Tenzij anders is overeengekomen vindt de Levering plaats overeenkomstig de door Van Do- Metals gegeven instructies op de plaats en tijdstip of plaatsen en tijdstippen, die in de Overeenkomst staan vermeld. 4.2 Zodra zich omstandigheden voordoen of voorzienbaar zijn waardoor de Wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal de Wederpartij Do- Metals hiervan terstond schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van de aard van de omstandigheden die de aanleiding van deze niet nakoming vormen. Hierbij dient tevens te worden aangegeven wat de duur van de vertraging zal zijn. 4.3 Onder Levering wordt mede verstaan levering van alle bijkomende hulpmiddelen, alle bijbehorende documentatie. 4.4 Do- Metals is gerechtigd haar verplichting op te schorten indien de Wederpartij niet voldoet aan de verplichting zoals vermeld in artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden.

Voorschriften:

5.1 De wederpartij alsmede haar personeel en de door haar ingeschakelde derden dienen zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de locaties van Do- Metals waar de zaken worden geleverd. 5.2 Bij overtreding door de Wederpartij van de voorschriften van Do- Metals is zij bevoegd de toegang tot de Wederpartij, haar personeel en ingeschakelde derden onmiddellijk te ontzeggen en de uitvoering te staken. 5.3 Wederpartij garandeert dat zij gedurende en voor de uitvoering van de Overeenkomst met Do- Metals over alle vergunningen beschikt die van overheidswege worden voorgeschreven. Indien bij de Wederpartij een vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd door een bevoegd gezag dient zij Do- Metals hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. 5.4 De Wederpartij en/of een door Wederpartij ingeschakelde derde betreedt een locatie van Do- Metals op eigen risico.

Kwaliteit en Keuring:

6.1 Keuringen ten aanzien van zaken kunnen voorafgaand, tijdens of na de levering plaats vinden. Keuringen kunnen worden gedaan door Do- Metals of een aangewezen persoon of keuringsinstantie. De wederpartij verleent hiertoe toegang tot de plaatsen waar de Zaken liggen en verleent medewerking aan de gewenste keuringen, controles of bemonsteringen en verstrekt voor haar rekening de benodigde documentatie en inlichtingen. 6.2 Een uitgevoerde controle ontslaat de Wederpartij nimmer van de verantwoordelijkheid c.q. verplichting tot levering van Zaken die aan de gestelde eisen voldoen, noch sluit het latere afkeur uit.

6.3 in geval van afkeuring zal Do- Metals de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk met opgaaf van reden in kennis stellen. De Wederpartij is gehouden de afgekeurde zaken binnen een door Do- Metals redelijke gestelde termijn op eigen kosten herstellen c.q. vervangen. De eventuele schade ten gevolge van herstelling komen ten koste van de Wederpartij. Een en ander vermindert niet het recht van Do- Metals om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. 6.4 Indien op grond van herhaaldelijke afkeur de twijfel gerechtvaardigd dat de Wederpartij aan de door Do- Metals gestelde eisen met betrekking tot de levering niet kan voldoen is Do- Metals gerechtigd de bestaande Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij. De Wederpartij kan hieraan geen enkel recht tot schadevergoeding toekennen.

Reclames:

7.1 Reclames ten aanzien van de facturen dienen gemotiveerd schriftelijk binnen 5 dagen na factuurdatum bij Do- Metals worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Wederpartij komen te vervallen. 7.2 Reclames van de Wederpartij schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

Transport:

8.1 Tenzij anders overeenkomen is de Wederpartij verantwoordelijk voor transport conform de wettelijke verplichtingen en aansprakelijkheden. Bovendien dient de Wederpartij zorg te dragen voor alle vereiste transportdocumenten. 8.2 Wanneer de Wederpartij voertuigen en/of container gebruikt dan wel ter beschikking stelt ter uitvoering van de Overeenkomst, garandeert de Wederpartij dat deze voertuigen en/of containers aan alle daartoe gestelde (wettelijke) eisen voldoen. Bovendien zal de Wederpartij de voertuigen gedurende de Overeenkomst verzekerd houden voor wettelijke aansprakelijkheid en tegen alle overige voorkomende risico’s. 8.3 De Wederpartij dient voor haar rekening en risico zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de door haar te transporteren dan wel te verzenden Zaken. Bovendien garandeert de Wederpartij dat de verpakkingen voldoen aan alle daartoe gestelde (wettelijke) eisen. 8.4 De Wederpartij vrijwaart Do- Metals voor eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de ter beschikking gestelde voertuigen. 8.5 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door of in verband met ondeugdelijke verpakking.

Risico en eigendomsoverdracht

9.1 Op moment van goedkeuring van de Zaken na levering gaat het eigendomsrecht daarvan volledig en onbezwaard over op van Do-Metals. 9.2 Tot het moment van goedkeuring van de Zaken na levering, blijven de Zaken voor rekening en risico van de Wederpartij.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, is Do- Metals uitsluitend aansprakelijk voor de door Wederpartij geleden of nog te lijden schade indien die schade het gevolg is van een aan Do- Metals te rekenen tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis of een onrechtmatige daad, mits deze door haar verzekeringsmaatschappij wordt gedekt. 10.2 Mocht Do- Metals aansprakelijk zijn in een geval als in artikel 10.1 genoemde en de verzekeringsmaatschappij geen schade uitkeert of blijkt dat de schade niet gedekt is, dan Is Do- Metals aansprakelijk voor de schade tot een maximum van € 20.000,00 per afgesloten Overeenkomst. 10.3 Do- Metals is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of andere indirecte schade die de Wederpartij lijdt of zal lijden, gederfde winst en gemiste besparingen daaronder begrepen, behoudens voor zover de schade is te wijten aan opzet of grove schuld. 10.4 De wederpartij is jegens Do- Metals volledig aansprakelijk voor alle (indirecte) schade, bedrijfsschade daaronder begrepen, berokkend aan Do- Metals, aan derden of aan eigendommen van personeel van Do-

Metals, welke schade door de Wederpartij, een door de Wederpartij ingeschakelde derde en/of door haar gebruikt materiaal is veroorzaakt. 10.5 Verzekering van de Wederpartij leidt niet tot beperking van haar aansprakelijkheid noch tot medeaansprakelijkheid van Do- Metals. 10.6 De Wederpartij vrijwaart Do- Metals, haar werknemers en andere door Do- Metals ingeschakelde derde voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of overtredingen van wettelijke voorschriften, tenzij schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Do- Metals en andere door Do- Metals ingeschakelde personen.

Beëindiging:

11.1 Indien de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichting jegens Do- Metals of indien er aan de zijde van Do- Metals sprake is van redelijke twijfels met betrekking tot nakoming door Wederpartij van haar verplichting jegens Do- Metals dan heeft Do-Metals het recht om de overeenkomst op te schorten totdat de Wederpartij zekerheid heeft verschaft dat de Overeenkomst zal worden nagekomen. 11.2.1 Do- Metals heeft het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst te ontbinden en terug levering van alle afgeleverde en onbetaalde zaken verlangen en deze terug te nemen indien:  De Wederpartij of andere partij Wederpartij faillissement aanvraagt;  Wederpartij in staat van insolventie raakt;  Wederpartij haar openstaande schulden niet meer kan betalen;  ten aanzien van het vermogen van Wederpartij een bewindvoerder, of curator of beheerder wordt benoemd;  Wederpartij ten behoeve van zijn schuldeisers een akkoord aangaat of rechten cedeert.

Wederpartij verstrekt hierbij aan Do- Metals een onherroepelijke machtiging voor het betreden van alle panden c.q. terreinen waar Zaken zich bevinden of mogelijkerwijs bevinden.

Conversie

12.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarde onverlet. Partijen worden geacht alsnog een wel rechtsgeldige bepaling overeen te komen die qua inhoud en strekking zo nauw mogelijk aansluit bij de nietige of vernietigbare bepaling.

Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd. 13.2 Het Nederlands recht is van toepassing. 13.3 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.